Zakoni vezani uz prava HRVI

 

Uredbe

 • Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata NN: 78/13
 • Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN: 142/06
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN: 78/11NN: 106/12NN: 130/13
 • Uredba o uredskom poslovanju NN: 9/09
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” NN: 54/13NN 140/14
 • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi NN: 74/10NN: 142/11NN: 53/12
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja NN 108/17

 

Pravilnici

 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Ministarstvu hrvatskih branitelja
 • Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova NN 16/2018
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji NN 12/2018
 • Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine NN 16/2018
 • Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima NN 21/2018
 • Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava NN 21/2018
 • Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata NN 21/2018
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata NN 21/2018
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti NN 12/2018
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji NN: 12/2018
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za urađenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prijelaznih putova NN: 78/13
 • Pravilnik o tekstu natipisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja NN: 78/13
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja NN: 78/13
 • Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN: 141/12
 • Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenik hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 73/14
 • Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 43/05NN:41/09
 • Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima NN: 106/09
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i pravo na naknadu dijela troškova školarine poslije diplomskih studija na visokim učilištima NN: 123/06NN: 157/13
 • Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata NN: 134/13
 • Pravilnik o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN: 178/13
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodu prilaza do zgrade i prilagodbu stana, a potrebe HRVI iz Domovinskog rata s ogranočenom sposobnosti kretanja NN: 142/13
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje NN: 45/05NN: 21/06NN: 131/06
 • Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata NN: 45/05NN: 146/09
 • Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata NN: 68/14
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN: 45/05
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN: 29/02
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN: 45/05
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN: 29/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN: 29/02NN: 32/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 116/11
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN: 37/05
 • Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata NN: 14/06
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja NN: 25/07NN: 40/10
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim i isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskih trošenja sredstava NN: 54/08NN: 155/08
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN: 27/05NN: 127/07NN: 114/10NN: 31/11
 • Pravilnik o oblicima, načinima i uvjetima ostalih programa izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva branitelja od 02. listopada 2013. godine
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oblicima, načinima i uvjetima ostalih programa izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva branitelja od 26. siječnja 2015. godine

 

Ostalo

 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I-4585/2005, U-I-4799/2005, U-I-2446/2006,U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006. NN 2/07
 • Etički kodeks državnih službenika NN 40/11
 • Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika NN 13/12

 

Staž u dvostrukom trajanju

Vrijeme koje ste kao branitelj proveli u Domovinskom ratu u radnu se knjižicu upisuje kao staž u dvostrukom trajanju. Tako upisani staž aktivirajte u postupku odlaska u mirovinu

 

Mirovinska prava

Kao branitelj ili član obitelji smrtno stradalog branitelja imate posebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo na profesionalnu rehabilitaciju
Prednost pri zakupu poslovnog prostora
Branitelji i njihove obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicima državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

 

Stipendije i školarine

Branitelji i djeca branitelja za vrijeme srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja imaju pravo na stipendiju, a tijekom poslijediplomskog studija pravo na naknadu dijela troškova školarine

 

Oslobođenje od plaćanja pristojbi i naknada

Članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

 

Pokop uz vojne počasti

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji imaju pravo na pokop uz vojne počasti